Skip to main content

Algemene voorwaarden

Alle leveringen en prestaties, zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen, zijn onderworpen aan de hierna bepaalde voorwaarden.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst zijn al onze facturen betaalbaar ten laatste dertig dagen na factuurdatum. Indien het verschuldigde bedrag op zijn vervaldag niet vereffend is, loopt er van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is, vanaf de factuurdatum een nalatigheidsintrest van 1,25 % per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Elke begonnen maand zal als een volledige maand gerekend worden. Ook is bij niet-betaling op de vervaldag het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van € 75,00. Bij niet-betaling van het factuurbedrag op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. Zo een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag, vervallen alle eventueel toegestane termijnen en heeft eFFkes BVBA het recht verdere leveringen op te schorten, totdat het verschuldigd bedrag met inbegrip van de intresten en verhogingsbeding volledig is betaald en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling van de facturen zullen alle gebruiksrechten uitsluitend berusten bij eFFkes BVBA en dit tot op het moment van de algehele betaling.

Bij voortijdige verbreking van een opdracht door de klant, zullen de tot dan gepresteerde kosten aangerekend worden, met een minimum van 50% procent van de kostprijs van de totaalofferte.

Op offertes is te allen tijde een voorbehoud van toepassing van onvoorziene omstandigheden. Opgenomen beeldmateriaal wordt gemonteerd of bewerkt naar inzicht van de leverancier, met inachtneming van de eventuele wensen van de opdrachtgever. Het blijft een subjectief product, waardoor de opdrachtgever nooit als reden van niet-betaling van de factuur kan inroepen dat het eindproduct niet volledig naar zijn wens is.

Alle klachten betreffende afgeleverde werken moeten op straffe van verval binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan eFFkes. Na verloop van de termijn van acht kalenderdagen worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.
eFFkes kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van de opdrachtgever. eFFkes kan niet aansprakelijk worden gesteld en bijgevolg niet tot betaling van enige vergoeding worden gehouden indien een opdracht niet of onvoldoende kan uitgevoerd worden omwille van technische redenen, zoals onder meer stroompanne, beschadiging van videobanden, ongunstige weersomstandigheden, apparatuurpanne, enz… of omwille van verkeersproblemen (verkeersongeval, file, omleidingen,…).

De vermoedelijke duurtijd voor een opdracht of de door eFFkes meegedeelde leveringsdatum is louter indicatief en kan geenszins als bindend worden beschouwd. Eventuele vertraging geeft de klant niet het recht om de bestelling te annuleren of aanspraak te maken op enige vorm van schadeloosstelling.

De toepassing van de reglementering betreffende de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) zal gedaan worden volgens de aanduidingen van de klant en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.

De verplichtingen ten overstaan van SABAM vallen volledig ten laste van de klant. eFFkes kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de klant nalaat zijn verplichtingen t.o.v. SABAM te voldoen.
Alle producties van eFFkes vallen onder de wet op het auteursrecht. eFFkes heeft op alle en volledige productie een onvervreemdbaar moreel recht. Het vermenigvuldigen van producties op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van eFFkes, is bijgevolg verboden en zelfs strafbaar.

De klant die een reproductieopdracht geeft, zowel integraal, gedeeltelijk als herwerkt door montage, wordt verondersteld als zijnde hiertoe gerechtigd. eFFkes kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de klant niet over de nodige rechten zou beschikken. eFFkes behoudt zich het recht voor om de materialen te gebruiken voor promotie.

Geleverde goederen worden niet teruggenomen, noch omgeruild.
Behoudens voorafgaande overeenkomst, zal eFFkes gemaakte opnames bewaren gedurende tien dagen na aflevering van het eindproduct. De gemaakte basisopnames blijven eigendom van eFFkes.

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van Oost-Vlaanderen zijn uitsluitend bevoegd voor eventuele geschillen m.b.t. de overeenkomst, factuur, algemene voorwaarden, ….

Voor verdere vragen of opmerkingen over deze offerte kan u terecht bij de contactpersoon, Simon de Froidmont. simon@flancaramel.be of GSM 0472 64 92 84